հայոց լեզու · Թարգմանություններ

Գրաբարյան օրեր. Թարգմանում ենք գրաբարից

Որպես կամիք թէ արասցենձեզ մարդիկայնպէսարասջիք եւ դուք նոցա:  

Ինչպես կամենում եք, որ մարդիկ ձեզ անեն այդպես էլ դուք արեք։

                                                                                                                        (Ղուկաս Զ, 31)  

կամիք              — կամենումեք

արասցեն         — անեն,կանենպիտի անեն,անելու են

արասջիք         — արեք,անեքկանեքպիտի անեք,անելու եք

 

 ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

Նոցա բառն աշխարհաբա՛ր դարձրու:

Նոցա- նրանց

Նախադասությունն աշխարհաբա՛ր դարձրու ևհամեմատի՛ր այս նախադասության հետ.

Ինչպես որ վարվեք մարդկանց հետայդպես էլ ձեզ հետ կվարվեն։

 

ԺԲ)  Մարդ բարիի բարիգանձուց սրտի իւրոյ հանէ զբարիսեւ մարդ չարիչար  գանձուց սրտի իւրոյհանէ զ չարիս:      

Բարի մարդը իր սրտի բարի գանձերից բարին է հանում, իսկ չար մարդը իր չար սրտի չար գանձերից չարն է հանում։

                                                                                                            (Մատթէոս  ԺԲ,   35)


ի բարի գանձուց սրտիիւրոյ         — իր սրտի բարի գանձերից

զբարիս                                             — բարիքըբարի բաները

 

ՀԱՐՑ ԵՎԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

Տրված բառերն ուբառակապակցություններնաշխարհաբա՛ր դարձրու.

հանէ- հանում էզչարիս- չարըմարդ բարի- բարի մարդ,մարդ չար- չար մարդի չար գանձիցսրտի իւրոյ- իր սրտի չար գանձերից։

Նախադասությունն աշխարհաբա՛ր դարձրու։(Գրաբար տեքստի եւ-ն աշխարհաբար նախադասության մեջ ի՞նչ բառով արտահայտեցիր։)Կարելի՞ է այս ասույթից այսպիսի հետևություն անել.

Մարդուն ըստ իր արարքիեն ճանաչում։

 Մարդուն ճանաչում են ըստ իր արարքի

ԺԳ)   Ոչ ինչ արտաքուստ իմարդ մտեալ` եթէ կարիցէպղծել զնաայլ որ ելանէ ինմանէայն էոր պղծէզմարդն։    

Դրսից չկա մի բան մտած մարդու մեջ, որ կարողանա պղծի նրան, այլ որ նրա միջից է դուրս գալիս դա է, որ պղծում է մարդուն։ 

(Մարկոս Է,  15)

արտաքուստ   — դրսից

ոչ ինչ               — չկա ինչորբանչկա մի բան

ի մարդ            — մարդու մեջ

մտեալ             — մտածմտել(է), մտնելով

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s